پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 1 تا 20 واحد
6,500,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 21 تا 50 واحد
9,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 51 تا 100 واحد
11,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 101 تا 200 واحد
14,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 201 تا 300 واحد
17,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 301 تا 500 واحد
20,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 501 تا 750 واحد
24,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 751 تا 1000 واحد
28,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 1001 تا 1500 واحد
34,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 1501 تا 2000 واحد
40,000,000 ریال
برچسب های محصول