پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 1 تا 20 واحد
5,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 21 تا 50 واحد
7,500,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 51 تا 100 واحد
9,500,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 101 تا 200 واحد
12,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 201 تا 300 واحد
15,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 301 تا 500 واحد
18,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 501 تا 750 واحد
22,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 751 تا 1000 واحد
25,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 1001 تا 1500 واحد
30,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 1501 تا 2000 واحد
36,000,000 ریال
برچسب های محصول