پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه 1 تا 20 واحد
6,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه 21 تا 50 واحد
9,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه 51 تا 100 واحد
12,000,000 ریال
برچسب های محصول